ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Aanleiding:

De Meierijsche Museumboerderij is, vanaf 1-1-2012, een door de fiscus erkende  “cultuur-ANBI”. Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier , voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. U gelieve daarover de belastingdienst te raadplegen.

Door middel van het publiceren van onderstaande gegevens, wil ons museum voldoen aan de, door de overheid, per 1-1-2014 gestelde: “Nieuwe voorwaarden voor een ANBI”.

NAAM INSTELLING:

Stichting Meierijsche Museumboerderij (De Meierijsche Museumboerderij).

Bezoekadres: Meerstraat 28, 5473VX Heeswijk-Dinther. Tel.nr. museum: 0413-292481. Postadres:      Postbus 2, 5473 ZG Heeswijk-Dinther. Tel.nr. afspraken: 0413-291172.

E-mail adres: info@museumboerderij.nl  Webadres: www.museumboerderij.nl

Rekening nummer: NL35RABO 0111604036

Fiscaal nummer:  004121223

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:

“Het beheren en exploiteren van een historische Meierijse boerderij als museum”.

Beleidsplan 2015-2019:

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, momenteel (Klik aan!)  Beleidsplan 2015-2019″.

 Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum. Dat verslag wordt gegoten in een uitgave van het museumblad  :    

BoerderijBulletinDECEMBER2019

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt, NA de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

Opgave ANBI 2018.xlsx

Geregistreerd museum:

Sinds 2010 is de Meierijsche Museumboerderij een zgn “geregistreerd museum”. D.w.z. dat het museum moet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop regelmatig beoordeeld door het “museumregister”.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:

Voorzitter: Hans van Sleuwen. Taken: voorzitter,  PR en communicatie, externe vertegenwoordigingen, “Boerderij Bulletin”,  Beheer website en Twitter.

Vice-voorzitter: Een van de, nader aan te wijzen, bestuursleden. 

Secretaris: Diny van der Pas. Taken: secretariaatswerkzaamheden, archivering, planning, roosters,  bezoekersafspraken.

Penningmeester:  Cor van Gemert. Taken: dagelijkse financiën, boekhouding. Activiteiten en PR-ondersteuning. (omzetbelasting, begrotingen, jaarrekeningen+ financiële meerjarenplanningen/ financiële controle-functie  wordt door extern accountants bureau uitgevoerd).

Bestuurslid: Wim van Lith.  Taken: organisatie en Activiteiten organisatie/ coördinator werkgroep Activiteiten

Bestuurslid: Marlies Lennings. Taken: Planning+uitvoering educatieve programma’s; ontwikkeling educatieve programma’s; coördinator werkgroep Kleding.

Bestuurslid: Jan van Berkel. Taken: coördinator Werkgroep Beheer (Beheer- en Bouwzaken, Onderhoud, Registratie, Veiligheid, de historische groentenhof, ICT-zaken. Beheer Face-book account. 

Beloningsbeleid:   Alle medewerkers, dus ook de bestuurders, zijn vrijwilligers die voor hun inzet financieel NIET worden beloond. Het museum kent GEEN betaalde krachten. De, door de vrijwilligers gemaakte onkosten voor het museum worden vergoed.