ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

De Meierijsche Museumboerderij is, vanaf 1-1-2012, een door de fiscus erkende  “cultuur-ANBI”. Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier , voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. 

NAAM INSTELLING:

Stichting Meierijsche Museumboerderij (De Meierijsche Museumboerderij).

Bezoekadres: Meerstraat 28, 5473VX Heeswijk-Dinther. Tel.nr. museum: 0413-292481. Postadres:      Postbus 2, 5473 ZG Heeswijk-Dinther. Tel.nr. afspraken: 0413-291172.

E-mail adres: info@museumboerderij.nl : Webadres: www.museumboerderij.nl 

Rekening nummer: NL35RABO 0111604036

Fiscaal nummer:  004121223

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:

“Het beheren en exploiteren van een historische Meierijse boerderij als museum”.

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, 

Museum Beleidsplan2021-2026 definitief(twee) 

Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum. Dat verslag wordt gegoten in een speciale uitgave van het museumblad  :    

BoerderijBulletinDECEMBER2023

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt, NA de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

Museum jaarrekening 2023 ANBI

Geregistreerd museum:

Sinds 2010 is de Meierijsche Museumboerderij een zgn “geregistreerd museum”. Daardoor moet het museum  voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop jaarlijks beoordeeld door het “Museumregister”.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:

Voorzitter: Hans van Sleuwen. Taken: voorzitter,  PR en communicatie, externe vertegenwoordigingen, “Boerderij Bulletin”,  Beheer website, Twitter (X) en Facebook. 

Vice- voorzitter: Een van de, daarvoor aangewezen, bestuursleden. 

Secretaris: Diny van der Pas. Taken: secretariaat werkzaamheden, archivering, planning personeel, roosters, bezoekersafspraken.

Penningmeester:  Jos van der Wielen. Taken: dagelijkse financiën, boekhouding. Activiteiten en PR-ondersteuning. (omzetbelasting, begrotingen, financiële voortgangsrapportages, jaarrekeningen+ financiële meerjarenplanningen/ financiële controle- functie  wordt door extern accountants bureau uitgevoerd).

Bestuurslid: Wim van Lith.  Taken: organisatie van de Activiteiten / coördinator werkgroep Activiteiten

Bestuurslid: Kees van Roosmalen. Taken: Planning en uitvoering educatieve programma’s; ontwikkeling educatieve programma’s.

Bestuurslid: Mariette van der Pas: Taken: gastvrouwen en catering.

Bestuurslid: Rein van Moorselaar: Taken: coördinator Werkgroep Beheer (Beheer- en Bouwzaken, Onderhoud, Veiligheid, de historische groenten hof).  

Beloningsbeleid:   Alle medewerkers, ook de bestuurders, zijn vrijwilligers. Het museum kent GEEN betaalde krachten. De, door de vrijwilligers gemaakte onkosten voor het museum worden vergoed.